ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီ 2020

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီ 2020 ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

 January 19, 2020 လွႆဢၼ်းတႆး 

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ယုၵ်ႉမုၼ်း ပိူင်းလႅင်းပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်မႃး ဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီ 2020 ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆ ။


ၼႂ်းပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ(3) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 January 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:30 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉမီး

သင်ႇၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 490 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။


 

ဝၢႆးသေ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယဝ်ႉ တေႇပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း လဵၼ်ႈၵဵမ်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသေ မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၼႄပၼ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တၢင်းၵႃႈဝႅၼ် ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ


 

ပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ(3) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ17 January 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉမီးၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵႂႃႇသေ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 420 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉမီးၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၼမ်ႉၼူမ်းၵွင်ႇ ၊ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း တပ်ႉၸုမ်း (505) ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 100,000 ပျႃး ၊ တပ်ႉၸုမ်း (505) ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 100,000 ပျႃး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမႆႉႁႆး ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 90,000 ပျႃး ဢိၵ်ႇပႃး ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၵမ်ႉၸွႆႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းသူး ၼႂ်းပွၵ်ႉ၊ဝၢၼ်ႈ၊ဢိူင်ႇ၊ဝဵင်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ပိူင်းလႅင်းပၼ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း တေ ပဵၼ်မႃး ဢဵၼ်ႁႅင်းမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ ။ၼႂ်းပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ(6) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ17 January 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉမီးၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵႂႃႇသေ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈ 922 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လၢႆၵေႃႉလၢႆၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ ပိုၼ်းပဵၼ်မႃးပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ ။ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၊ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇတၢင်းလဵၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လဵၼ်ႈၵဵမ်း (Game) တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ တွၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သိုပ်ႇပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼႄၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တၢင်းၵႃႈ ၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ ။


 

တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပွႆးဝၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီ 2020 ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းၶတ်းၸႂ် ၸုမ်းၶူး ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃတုၵ်းသူး

ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇ ဝဵင်း ႁိမ်းႁွမ်းဢွင်ႈတီႈ ၽႂ်မၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တပ်ႉၸုမ်း တပ်ႉၵွင်ၼႂ်း

ၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈတီႈတီႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃး ႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၶူဝ်းၶွင် 

ဢိၵ်ႇႁႅင်းတူဝ်ၸႂ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပွင်ပဵၼ်မႃး ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီ 2020 ၼႆယဝ်ႉ ။လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တေသိုပ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ

ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးထႅင်ႈ လၢႆလၢႆ ဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ ။

 

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး

 

တိတ်းတၢမ်း ပၼ်ႁႅင်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး

(ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး) www.shan-education.com

(Line OA ၶူင်းၵၢၼ် SEA (30) ဝၢတ်ႇ ID : @sea30 http://nav.cx/49MgL71

https://www.blockdit.com/educationforshanstate (Blockdit ပၼ်တၢင်းႁူႉ)

https://www.facebook.com/ShanEducationShan/