ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီ 2020

ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီ 2020 တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် (တႆး − ထႆး) လႄႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၼႃႈတီႈ

 January 14, 2020 လွႆဢၼ်းတႆး


ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ယုၵ်ႉမုၼ်း ပိူင်းလႅင်းပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်မႃး ဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆသေ ယူႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် (တႆး − ထႆး) ဢိၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၼႃႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်ပွႆး သူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီ 2020 ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းထီႉ 04−18January 2020 ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းလႅၼ် လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၊ လွႆလမ် ၊ လွႆသၢမ်သိပ်း ၊ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၊ လွင်ႉမၢၵ်ႇဢူဝ်း လႄႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၼႃႈတီႈ ဢွၼ်ၼမ်း ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇယၢမ်ႈၸတ်းမႃးၵူႈပီပီ ။

ယူႇတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 January 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်သေ မီးၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သီႇရီႉ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢွင်ႇမျုႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉသိုၵ်း/ၵေႃႉႁၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04 January 2020 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း (25) ပီတဵမ် ၶူးၸၢႆးမူး တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆလမ် ။

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 January 2020 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 January 2020 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆသၢမ်သိပ်း ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 January 2020 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ။

Photo by : Zaione Tai

ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၶူး ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း ၼႃႈတီႈ (1,2,3) ၽၢႆႇတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းထီႉ10-12 January 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 ၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉမီး ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၊မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ၼမ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ ။

ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၶူး ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း ၼႃႈတီႈ (4,5) ၽၢႆႇတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ12 January 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 ၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉမီး ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၊မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 750 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။

ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၶူး ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း ၼႃႈတီႈ (8) ၽၢႆႇတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး သူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 January 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:00 ႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈသိုၵ်း ၶဵဝ်ၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တပ်ႉၸုမ်း (202) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၊ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸုမ်းၶူးသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 876 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။ 

 

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မီးပႃးပၢင်ၼႄၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆယိူင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးတေလႆႈႁူႉလႆႈႁၼ် လႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈမူႇၵၼ် မီးၵၢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇတၢင်းလဵၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လႅၼ်ႈၶေႉၵၼ် ၊ လဵၼ်ႈၵဵမ်း ( Game) ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမႃး မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼႄ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တၢင်းၵႃႈ ၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၊ ၶေႉၶဵင်ႇႁိမ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီး လႆႈမူၼ်ႈသိူဝ်း လႆႈၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵႃႈၶၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆသေ တွၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ် ဢိၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ၶွင်ၸႂ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်လီ ၸွႆႈထႅမ်မႃး ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီ 2020 ၼႆယဝ်ႉ ။

 တႃႇတေပဵၼ်မႃး ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီ 2020 ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၸုမ်းၶူး ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃတုၵ်းသူး ၸွမ်း 

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇ ဝဵင်း ႁိမ်းႁွမ်းဢွင်ႈတီႈ ၽႂ်မၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းမီးၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) 

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တပ်ႉၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၊ ပီႈၼွင်ႉထႆး 

လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဢိူင်ႇၵူႈဝဵင်း ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸွႆႈထႅမ်မႃး ႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၶူဝ်းၶွင် 

ဢိၵ်ႇႁႅင်းတူဝ်ၸႂ် ၸွႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီႈ 2020 ၼႆယဝ်ႉ ။

 

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ယင်းတေသိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 18 January 2020 ၼႆႉဝႃႈၼႆ ။

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး

 

တိတ်းတၢမ်း ပၼ်ႁႅင်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး

(ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး) www.shan-education.com

(Line OA ၶူင်းၵၢၼ် SEA (30) ဝၢတ်ႇ ID : @sea30 http://nav.cx/49MgL71

https://www.blockdit.com/educationforshanstate (Blockdit ပၼ်တၢင်းႁူႉ)

https://www.facebook.com/ShanEducationShan/