ၶူင်းၵၢၼ် (SEA) လႄႈ ၸုမ်း (CRED) ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း (ESE) ပီ 2019

 December 16 2019 လွႆဢၼ်းတႆး


မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13-14th, December, 2019 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS)မီး ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (ESE) ပီ 2019 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (RCSS) ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တီႈၼိုင်ႈမီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ တပ်ႉၸုမ်း ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈတီႈ ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS) ၊ ႁူဝ်ၸုမ်း ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၊ ၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၼႃး ၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ႁူဝ်ၼႃႈၶူး လႄႈ ၶူးသွၼ် ဢိၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 709 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။

 

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း (ESE) ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တပ်ႉၸုမ်း ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS)၊ ႁူဝ်ၸုမ်း ၊ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၊ ပူႇၵၢင်ႉ ၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၊ ႁူဝ်ၼႃႈၶူး လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သူၼ်းတုမ် ပၼ်ႁႅင်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း(6) ႁူဝ်​ၶေႃႈၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ -

1.              လွင်ႈပူၵ်းပွင် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

2.              လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မီးၵႃႈၶၼ် လႄႈ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း

3.              လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ပူၵ်းပွင် ယုၵ်ႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

4.              ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈ ပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈလၢင်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ပၺ်ႇၺႃႇ

5.              ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ်

6.        ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တွင်ႈထၢမ် လႄႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ဝၢႆးသေ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း သူၼ်းတုမ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇတၢင်းလဵၼ် (Sport, Athletics) မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႁၢင်ႈၶႄႉၵၼ်ၵဵပ်းမၢၵ်ႇၶႄႉၵၼ်တိုင်ႈမၢၵ်ႇပွင်းလူမ်း ၶႄႉၵၼ်လဵၼ်ႈသွင်းဝၢႆ ၊ ၶပ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၊ တႅမ်ႈဝွၵ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းလႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တွၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ မီးၸဵမ်တၢင်းၵႃႈ ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼႄပၼ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လဝ်ႇမူၼ်ႈၸႂ်ၵၼ်သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10th, November, 2019 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS)လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သူၼ်းတုမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (ESE) ပီ 2019 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (RCSS) ၵုမ်းၵမ် တီႈၼိုင်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတီႈၼိုင်ႈ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၊ ႁူဝ်ၸုမ်း ၊ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၊ ၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၶူးသွၼ် ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 812 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။

  

 

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး