ၶူင်းၵၢၼ် (SEA) ဢိၵ်ႇ (MTT) ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း (ESE) ပီ 2019 လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

 November 05 2019 လွႆဢၼ်းတႆး


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02nd, November, 2019 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS)မီးၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သူၼ်းတုမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (ESE) ပီ 2019 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (RCSS) ၵုမ်းၵမ် တီႈၼိုင်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၊ ႁူဝ်ၸုမ်း ၊ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၊ ၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၶူးသွၼ် ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 720 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။


ၼႂ်းပၢင်သူၼ်းတုမ် (ESE) ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် (1)ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS)ဢွၼ်ၼမ်းဢဝ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သူၼ်းတုမ် လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မီးလၵ်းၼမ်း ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း ၊ ပိူင်ၵၢၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း လႄႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၽၢႆႇၵူႈၸုမ်း ဢိၵ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈႁၼ်ၵႃႈၶၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၽဝလုၵ်ႈလၢင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ။


ပၢင်သူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း (ESE) ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ယိုၼ်းယၢဝ်း (SEA) တွၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၸုမ်း (MTT) ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုင်ပွင် ၸတ်းႁဵတ်းသေ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶဝ်ႈပူၵ်းပွင် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26th, October, 2019 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးဝဵင်းၼိုင်ႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး တီႈၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS) ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သပ်းလႅင်းလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး ၼႆၼၼ်ႉ သေ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢွၼ်ၼမ်းဢဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (5) ၵေႃႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သပ်းလႅင်း လၵ်းၼမ်း ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် လႄႈ သူၼ်းတုမ် ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မီးၼမ်ႉၸႂ် ႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင် ႁႂ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင် ၼႆသေ ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်း 12:00 မူင်း မီးၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ  ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 76 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ 

 

   

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး