ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႄၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်း မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး
 September 10, 2019 လွႆဢၼ်းတႆး


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 September 2019  ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆး ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ မိူင်းၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဢႃႈသျဵၼ်ႉ (Lanna-ASEAN Ethnic and Cultural Expo) တီႈပီႈၼွင်ႉထႆး ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး ။ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ၸၼ်ႉၵၢင် လႅၼ်လိၼ် လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း (RCSS / SSA) ဢွၼ်ၼမ်း ၸုမ်းၶူးသွၼ် ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ (1) ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၼႄပၼ်တၢင်းၵႃႈ ၊ ၼူၵ်ႉ ၊ တူဝ်း ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။ 

 


ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး