ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

              ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပဵၼ်ၵၢၵ်ႇသေႃး တႃႇပူၵ်းပွင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းတႆး လႆႈၶဝ်ႈထိုင် ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်း ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း သၽႃႇဝမိူင်းတႆး ၊ ပိုၼ်းမိူင်းတႆး ၊ ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းတႆး လႄႈ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေမီး သုၼ်ႇႁူမ်ႈပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ် (30) ဝၢတ်ႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း Sustainable Education Aids (SEA) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07/07/2017 ။ ၶူင်းၵၢၼ်  

30 ဝၢတ်ႇ ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ဝႆႉ (4ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ……..

1.      တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈထိုင်လႆႈငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 

2.      တႃႇပူၵ်းပွင် ပိူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် 

3.      တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လႄႈၶူးသွၼ် 

4.      တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈၶူဝ်းၶွင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်း 

ၶူင်းၵၢၼ် 30 ဝၢတ်ႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ၽူႈမီးၸေႇတၼႃႇ ၸဝ်ႈတႃႇၼလႆႈ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶူင်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ……..

1)      ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ

2)      ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးမိူင်းထႆး

a.      မိူင်းၵွၵ်ႇ

b.      ၵဵင်းမႂ်ႇ

c.       ရယွင်း

d.      ပထုမ်းထႃးၼီး

3)      ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ

4)      ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး

5)      ၸုမ်းႁိူၼ်းႁူမ်ႈႁၵ်ႉ

 

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ ၶူင်းၵၢၼ် SEA (30) ဝၢတ်ႇ / SEA 30 Baht Project

ပၼ်ႁႅင်း ၵမ်ႉၸွႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁဝ်းၶႃႈ 

မၢႆၾူၼ်း

               ၼႂ်းမိူင်းထႆး +66 - 933431536

               ၼႂ်းမိူင်းထႆး +66 - 924024333

               ၼႂ်းမိူင်းတႆး +95 - 9893292820

 

Add Line by Link - http://nav.cx/49MgL71

Add Line by ID    - @sea30

Scan Line QR Code -

  

Contact Form