ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸတ်ႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (ESE) ပီ 2019

 November 12 2019 လွႆဢၼ်းတႆး


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09-10th, November, 2019 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS)မီးၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (ESE) ပီ 2019 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (RCSS) ၵုမ်းၵမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈၼိုင်ႈမီးႁူဝ်ၸုမ်း ၊ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၊ ၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၼႃး ၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 812 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း (ESE) ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် (1)ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS)၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ် (SEA) တွၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ၸၼ်ႉၵၢင် တွၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သူၼ်းတုမ် ပၼ်ႁႅင်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ(4) ႁူဝ်​ၶေႃႈ

  1.                    လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
  2.                    ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
  3.                    ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း
  4.                    လွင်ႈၸႂ်

 

​ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း သူၼ်းတုမ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၼႆႉမီးၵၢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် လႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈသူး ၼမ်ႉၸႂ်ၵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ မူၼ်ႈၸႂ်​ၼႄပၼ်တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (ESE) ပီ 2019 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢွၼ်ၼမ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ယိုၼ်းယၢဝ်း (SEA) တွၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇၸုမ်း (MTT) ၶိုင်ပွင်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02nd, November, 2019 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS)လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သူၼ်းတုမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (ESE) ပီ 2019 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (RCSS) ၵုမ်းၵမ် တီႈၼိုင်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတီႈၼိုင်ႈ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၊ ႁူဝ်ၸုမ်း ၊ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၊ ၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၶူးသွၼ် ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 720 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။

   

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး