ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မင်ႇၵလႃႇ လုမ်းပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

October 30 2019  လွႆဢၼ်းတႆး


ဝၼ်းထီႉ 30th, October, 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (09:30 − 11:30) မွင်း မင်ႇၵလႃႇလုမ်း ပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS) လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ မေးၼၢင်း လိူၼ်ၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း (RCSS) ဢွၼ်ၼမ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်း ဢဝ်ၵုသူဝ်ႇ ၽွၼ်းလီ ၼႆယဝ်ႉ ။

 

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶဝ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် ၼႂ်းပၢင် မင်ႇၵလႃႇလုမ်း ၊ ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉသေ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း (RCSS) မႄႈၼၢင်းလိူၼ်ၶမ်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း (RCSS) လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁွမ်းလူႇ ႁွမ်းတၢၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢဝ်ၵုသူဝ်ႇ ၽွၼ်းလီ ၼႆယဝ်ႉ ။

 

ဢွၼ်ၵၼ်လူႇတၢၼ်း မင်ႇၵလႃႇလုမ်း ထိုင် (11:00) ယဝ်ႉ ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ (5) ပႃး လႄႈ လဵင်ႉလူ ၶဝ်ႈသွႆးတႆး ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇ လႄႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် မိုဝ်ႉၵႅင် (ဝေႇယႃႇဝိၸ) ၵႃႇယၵုသူဝ်ႇ ၵူႈၵေႃႉသေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ ။

 


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 December 2018 ပီသႃႇသၼႃႇ 2562 ၼီႈပီတႆး 2112 ၼီႈ လိူၼ် 12 လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ဝၼ်းၽတ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁေႃးလွတ်ႈ ပထၢၼ်းပႃႇလိၸဝ်ႈ တၢင်းႁိုင် (7) ၶိုၼ်း (7) ဝၼ်း မင်ႇၵလႃႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းသေဢွၼ်ၵၼ်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ ။

 


Photo by - Jantarat Arongkhom, Sur Sim Murng

   

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး