ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ (1)

 October 09 2019 လွႆဢၼ်းတႆး


ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဝူင်ႈထီႉ (2) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09th, October, 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (09:00) မွင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS - EC ) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ (1) တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးၶူး ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း  ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း (1,200) ၵေႃႉ ။

 

Photo by - Jantarat Arongkhom

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS )မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉဝႃႈ “ၵေႃႉၽူႈယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း သုတ်းၸၼ်ႉသုင် ၸၼ်ႉၸွမ်လႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ မိူၼ်တင်းလႆႈ ၵၢၵ်ႇသေႃး ဢဝ်ၵႂႃႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၸူး ၽဝၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တၢင်းၼႃႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်းၾၢင်ႉဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈဝႃႈ တႃႇတေဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်းႁူႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း မဵဝ်းလဵဝ် ၵူၺ်းၼႆႉ ပႆႇပဵင်းပေႃး တေလႆႈပိုင်ႈဢိင်တၢင်းႁူႉႁွပ်ႈတူဝ် လႄႈမီးလၵ်းမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပႃးၸွမ်း ၊ မီးတၢင်းႁူႉယဝ်ႉသမ်ႉ  ဢမ်ႇမေႃၾၢင်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉသေ ဢဝ်တၢင်းႁူႉ တၢင်းမေႃ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸႂ်ႉၽိတ်းတီႈ ၽိတ်းတၢင်းၼႆၸိုင် မၼ်းၵေႃႈမိူၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်ၽေးတႃႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵူၺ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

 

Photo by - Jantarat Arongkhom

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸုပ်ႈ (1) ပီ 2019 တင်းမူတ်း (140) ၵေႃႉ (ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 6 ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ 7 ႁူမ်ႈ 37 ၵေႃႉ ၊ ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉၵၢင် ၸၼ်ႉ 9 ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ 10 ႁူမ်ႈ 21 ၵေႃႉ၊ ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 12 ႁဵၼ်းသုတ်း 8 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း/(รด.)ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ပီထီႉ (3) ႁူမ်ႈ 37 လႄႈ တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်လီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢိၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း တၢင်းလတ်း ႁူမ်ႈ 36 ၵေႃႉသေ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ ၵႅမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1)ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈတေႃႇထိုင် ယၢမ်း (11:30) သေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

 


Photo by - Jantarat Arongkhom

https://www.facebook.com  https://line.me/en/

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး