ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႄၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်း မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး

 September 10, 2019 လွႆဢၼ်းတႆး


ၸွမ်းၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ မိူင်းၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်း ဢႃႈသျဵၼ်ႉ (Lanna-ASEAN Ethnic and Cultural Expo) တီႈး ဝဵင်းမႄႈႁွင်သွၼ်

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး ။

                                                                                                         သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇထႅင်ႈ >>