ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႆႈႁပ်ႉသူး “ႁေမရၢၶျ်ႉ ပိူင်ၾၢင်လီယိူင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ” တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရၢတ်ႉၶျၽတ်း ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

 January 20, 2020 လွႆဢၼ်းတႆး
 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 January 2020 “ၸုမ်းမူလၼိထိ လိၼ်လီ ၼမ်ႉသႂ် မိူင်းထႆး” ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး တီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇႁပ်ႉသူး ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ် ၼႂ်းၼၢမ်းၸိုဝ်ႈ “เหมราชบุคคลต้อนแบบ(ပိူင်ၾၢင်လီယိူင်ႈ) 

ပၢႆးၽူႈၼမ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် လႄႈ ၽၢႆႇပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပီ 2019 ပွၵ်ႈၵမ်း (4) တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ရၢတ်ႉၶျၽတ်း 

ဝဵင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ ။

 

 

ၼႂ်းပၢင်ႁပ်ႉသူးပွၵ်ႈၼႆႉ ၸၢႆးလၢၼ်တႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းပွင်ႇၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢွၼ်ၼမ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 

လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်သူးတီႈဝဵင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မွၵ်ႇပၼ်လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈသိုပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဝႃႈ 

ႁဝ်းၶႃႈ တၢင်တူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဝ်ႉမၢႆ ပူၵ်းပွင် 

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ တမ်ဝၢင်းဝႆႉပၼ်သေ ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ် ယွၼ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် တၢင်းၶတ်းၸႂ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ လႄႈ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉသေ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်

ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်ထိုင်ယိူင်းမၢႆႁဝ်းသေၵမ်းၶႃႈ ” ၼႆယဝ်ႉ ။

 

 

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ယင်းမီး ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၊ ပၢႆးမွၼ်း ၊ ၵၢၼ်ၸၢႆးၸိူင်း ၼၢင်းၸိူင်း ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်

ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး လႄႈ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ႁပ်ႉဢဝ်သူး เหมราชบุคคลต้อนแบบ(ပိူင်ၾၢင်လီယိူင်ႈ) ဢမ်ႇယွမ်း 200 ပၢႆဝႃႈၼႆ ။ 

 

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး

 

တိတ်းတၢမ်း ပၼ်ႁႅင်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး

(ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး) www.shan-education.com

(Line OA ၶူင်းၵၢၼ် SEA (30) ဝၢတ်ႇ ID : @sea30 http://nav.cx/49MgL71

https://www.blockdit.com/educationforshanstate (Blockdit ပၼ်တၢင်းႁူႉ)

https://www.facebook.com/ShanEducationShan/