ၶူင်းၵၢၼ် SEA (30) ဝၢတ်ႇ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း

 November 03 2019 လွႆဢၼ်းတႆး


ၸွမ်းၼင်ႇ ၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ငိုၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် SEA (30) ဝၢတ်ႇ ႁူမ်ႈပူၵ်းပွင် ပိူင်းလႅင်းတႃႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 October 2019 ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈ ၶၢဝ်သႂ် ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 200 ဝၢတ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးလႃႉပေႃႇ ယူႇမိူင်းမတ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းထႆး ။

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 October 2019 ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈ ၶၢဝ်သႂ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ လူႇတၢၼ်း ယိူင်းဢၢၼ်းထိုင် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်း သွၼ်ဢဝ်ပၺ်ႇၺႃႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆသေႁူမ်ႈမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (13,640) ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ ။

 

https://www.facebook.com  https://line.me/en/

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး