မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ( Shan Education)


ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တႃႇပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈႁဵၼ်းသွၼ်တေႇမႃးမိူဝ်ႈပီ 1999 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး−တႆး။ ထိုင်မႃးပီ 2012 ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတုၵ်းယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉသေ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၶဝ်ႈမိူဝ်း ပူၵ်းပွင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး တေၶိုၼ်ႈသၢင်ႉ ယိုၼ်းယၢဝ်း ႁႂ်ႈမီးလၵ်းၼမ်းပေႃႇလသီႇ(Principle of Education Policy) ပိူင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Education System) လႄႈမီးပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် (Curriculum) ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်း သၽႃႇဝ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေ ၽေႈတိူၼ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 19th, April, 2017 ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်းမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ တမ်းဝၢင်း ပိူင်ၵၢၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် မီးပိူင်လူင် 7 ၶေႃႈ

1) မူၼ်ႉမႄးပူၵ်းပွင် လၵ်းၼမ်း ပေႃႇလသီႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈပိူင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ   

2) ပူၵ်းပွင် ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် လႄႈၽူႈႁပ်ႇၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

3) မူၼ်ႉမႄးပူၵ်းပွင် ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ် လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸတ်းၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

4) သၢင်ႈတိုဝ်ႉတၢင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

5) ၸႂ်ႉတိုဝ်း ICT ၸွမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

6) ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ႁႂ်ႈမီးၽႃႇသႃႇႁဵၼ်းသွၼ်

  1.        ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈလဵင်ႉလူသတ်း ၊
  2.        ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၊
  3.        ပၢႆးၸတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၊
  4.        ပၢႆး(ICT) ၊
  5.        ပၢႆးပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၊
  6.        ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇပိူင်ႇ ။

7) ၽိူမ်ႉႁႅင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်

ဢိင်ၼိူဝ် ပိူင်ၵၢၼ် ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ် (7)ၶေႃႈၼႆႉသေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၵုမ်းၵမ်ၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး။

Visitors: 1,308