လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႆႈႁပ်ႉသူး “ႁေမရၢၶျ်ႉ

ပိူင်ၾၢင်လီယိူင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ” တီႈ

ၸၼ်ႉၸွမ်ရၢတ်ႉၶျၽတ်း ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

 January 20, 2020 လွႆဢၼ်းတႆး


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 January 2020 “ၸုမ်းမူလၼိထိ လိၼ်လီ ၼမ်ႉသႂ် မိူင်းထႆး” 
ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး တီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇႁပ်ႉသူး ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ် ၼႂ်းၼၢမ်းၸိုဝ်ႈ “เหมราชบุคคลต้อนแบบ (ပိူင်ၾၢင်လီယိူင်ႈ) ပၢႆးၽူႈၼမ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် လႄႈ ၽၢႆႇပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပီ 2019 ပွၵ်ႈၵမ်း (4) တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ရၢတ်ႉၶျၽတ်း ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

 

                                                                                                                                                                                    သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇထႅင်ႈ >>